KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted

1.1. OÜ Yebisu Eesti korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikke täienduskoolitusi.

1.2. OÜ Yebisu Eesti lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest. 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi heaks kiidetud juhendmaterjalist.

2.2. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning väljundipõhise õppe printsiipidest.

2.3. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev töö. Õppekava maht määratakse õppekavas akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund vastab 45 minutile
 • sihtgrupp
 • õppekava eesmärk ja õpiväljundid
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe sisu, õppemeetodid
 • õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

2.4. Õppekavade muutmine ja täiendamine toimub jooksvalt vastavalt vajadusele ja koolitustelt saadud tagasisidele.

2.5. OÜ Yebisu Eesti läbiviidavate avalike koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel koolituste tutvustuse juures seaduses ettenähtud korras. Sisekoolituste puhul toimub õppekavade avalikustamine vastavalt kokkuleppele tellijaga. 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Koolitajatel on erialane haridust ja/või töökogemus õpetataval erialal ja soovitavalt täiskasvanute koolitaja kutse.

3.2. OÜ Yebisu Eesti soodustab igati koolitajate täienduskoolitusel osalemist ja ühesõppimist parimate praktikate rakendamiseks.

3.3. Koolitajate töö tulemust ja kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt osalejate ja tellijate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. 

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Koolitused viiakse läbi selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel. Kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele ja on varustatud kaasaegse tehnikaga.

4.2. Avalikud koolitused on üleval OÜ Yebisu Eesti kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehe kaudu.

4.3. Koolitusgruppide suurused sõltuvad koolituse sisust ja vormist. Koolitustel luuakse individuaalse lähenemise kaudu õppimist toetav keskkond.

4.4. Kõik koolitusele registreerunud saavad enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta: ajakava, koolituskoht või veebikeskkond, õppematerjal, koolitaja. 

5. Koolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Koolituse lõpus täidavad osalejad tagasisideküsitluse, kus annavad hinnangu koolituse sisule, lektorile ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse sisu ja vormi täiustamiseks. Koolituse parendamiseks võetakse arvesse ka koolituse jooksul antavat suulist tagasisidet.

5.2. Koolituselt saadud tagasisidet analüüsitakse ja vajadusel tehakse muudatused järgmiseks koolituseks.

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. Üldsätted

1.1. OÜ Yebisu Eesti lähtub täienduskoolituse korraldamisel täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. OÜ Yebisu Eesti korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust.

1.3. Koolitused toimuvad aasta läbi, üldjuhul tööpäeviti, vajadusel ka nädalavahetusel õppetööks sobivates renditavates ruumides või veebikeskkonnas. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides või veebikeskkonnas.

1.5. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (1 akadeemiline tund võrdub 45 minutiga).

1.6. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitustena, kuid korraldatakse ka individuaalkoolitusi lähtuvalt õppija või tellija vajadustest.

1.7. Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles. Asjaajamiskeel on eesti keel.

1.8. Õppetöö alusdokument on õppekava, kus on toodud vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppekavarühm
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorne, praktiline ja iseseisev töö
 • sihtgrupp
 • õppekava eesmärk ja õpiväljundid
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
 • õppe sisu; õppemeetodid
 • õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

 2. Koolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Avalikult komplekteeritavatel koolitustel osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda. Koolitustele saab registreeruda telefonidel +372 525 3228, +372 5566 2951 või e-posti aadressil info@yebisu.ee või kodulehel www.yebisu.ee. Kodulehel registreerunutele saadetakse automaatne kinnitus e-posti aadressile, mille nad registreerumisel sisestasid.

2.2. Registreerumine kestab kuni koolitusel osalejate arvu täitumiseni, mis võib igal kursusel olla erinev sõltuvalt koolituse vormist. Vähese huvi korral on OÜ-l Yebisu Eesti õigus koolitus ära jätta või edasi lükata, kusjuures registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

2.3. Koolitusele registreerunutele saadetakse e-posti teel kinnitus koolituse toimumise kohta hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust. Kinnituses on ära toodud täpne koolituse aeg ja koht ning muu vajalik informatsioon.

2.4. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.

2.5. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades.

2.6. Koolituselt väljaarvamine võib toimuda:

 • õppija soovil
 • koolituse tellija initsiatiivil
 • koolitusasutuse initsiatiivil

2.7. Koolituselt väljaarvamine õppija soovil peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.8. Koolituselt väljaarvamine tellija initsiatiivil toimub tellijaga eelnevalt kokku lepitud alustel ja vormis.

2.9. Koolituselt väljaarvamine koolitusasutuse initsiatiivil toimub juhul, kui õppija on vaatamata korduvale meeldetuletusele jätnud tasumata õppetasu või osa sellest. Koolituselt väljaarvamise kohta saadetakse õppijale teade kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kus on ära näidatud väljaarvamise põhjus ja aeg.

3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1. Koolitusele registreerumiseks ja koolituse läbimisel tunnistuse väljastamiseks kogutakse õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, isikukood, e-posti aadress ja telefoninumber. Isikukood on vajalik tunnistuse väljastamiseks.

3.2. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel. Klientide isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele ning isikuandmete kasutamine muudel kui kliendi valitud koolitusega seotud eesmärkidel on lubatud üksnes kliendi kirjalikul nõusolekul.

4. Õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise kord

4.1. Õigus õppetööst osa võtta tekib, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud õppetasu. Osalejal on võimalus tasuda koolituse eest ka osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

4.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda sellel märgitud tähtajaks.

4.3. Koolituse õppetasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppetasu ei tõsteta, soodustuste korras võib õppetasu vähendada.

4.4. Õppetasuga seonduvate soodustuste tegemise otsustamisel võidakse arvesse võtta koolitusele registreerunud isikute arvu, varasemalt OÜ Yebisu Eesti korraldatavate koolituste läbimist jms.

4.5. Koolituse katkestamise korral õppetasu ei tagastata. Samuti ei vabastata õppetasust, v.a erandjuhtudel, mille korral tuleb esitada õppetasust vabastamise taotlus OÜ Yebisu Eesti juhatusele.

4.6. Koolitusele registreerunul on võimalik registreerumine tühistada e-posti teel info@yebisu.ee hiljemalt 7 kalendripäeva enne koolituse algust. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% õppetasust.

4.7. Koolitusest loobumise teatamisel 3-4 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

4.8. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust õppetasu ei tagastata.

4.9. Juhul kui osaleja on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest korraldajast mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.

4.10. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

4.11. Sisekoolituse puhul on kliendil õigus kokku leppida OÜga Yebisu Eesti uus võimalik koolituse kuupäev.

5. Koolituse lõpetamise tingimused

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud osalejale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale väljastatakse tõend.

5.2. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus või tõend. Tunnistusele ja tõendile märgitakse järgmised andmed:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood
 • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis
 • õppekava nimetus
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev
 • tõendi või tunnistuse number
 • koolitajate nimed

5.3. Koolituse kohta annavad osalejad tagasisidet koolituse lõpus täidetava tagasisideküsitluse kaudu.

6. Vaidluste lahendamise kord

6.1. OÜ Yebisu Eesti ja koolitusel osaleja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.